Tento dokument obsahuje všetky potrebné informácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (známe pod skratkou „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o tom ako sa Vaše osobné údaje spracúvajú, na aké účely a ako dlho.

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúva vo svojom mene prevádzkovateľ. Týmto prevádzkovateľom je Mgr. Ivan Brutenič – HYDROSAN, IČO: 30417651, a Mgr. Marek Brutenič, IČO: 52234266 miesto podnikania: Raketová 6, 821 02 Bratislava.

Pri svojej činnosti dbáme o to, aby boli Vaše osobné údaje, ktoré nám zverujete, chránené v najvyššej možnej miere, a aby boli spracúvané v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu, len pre stanovené účely.

PRE AKÉ ÚČELY SA SPRACÚVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania dohodnutých služieb.

S tým nevyhnutne súvisí aj plnenie zákonných povinností – vedenie účtovníctva, plnenie daňových povinností, ako aj s tým spojená archivácia. Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu aj na účely propagácie našej činnosti, či na účely obrany alebo uplatňovania našich práv a nárokov.

Vaše osobné údaje nespracúvame na účely automatizovaného rozhodovania ani profilovania.

NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SA SPRACÚVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracúvať osobné údaje je možné len ak existuje právny základ na ich spracúvanie.

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na právnom základe plnenia zmluvy. Ako prevádzkovateľ rôznych činností mávame so svojimi klientmi uzavretú zmluvu (či už ústnu alebo písomnú), z ktorej nám vyplývajú určité povinnosti. Na uzavretie tejto zmluvy a plnenie týchto zmluvných povinností je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov našich klientov (napr. potrebujeme Vaše osobné údaje pre vystavenie faktúry).

Ďalším právny základom je plnenie zákonných povinností. Ako podnikateľskému subjektu nám vyplývajú povinnosti z viacerých osobitných právnych predpisov, najmä o vedení účtovníctva a úhrade daní. Na plnenie niektorých z týchto povinností je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov, najmä údajov o prijatých platbách za naše služby alebo tovar.

V neposlednom rade môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, napr. fotografie z prác. Tieto fotografie spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu na propagácii podnikateľskej činnosti a jej výsledkoch. Fotografie môžeme zverejniť na našich webových stránkach. Takéto zverejnenie bude uskutočnené v nevyhnutnom rozsahu a v žiadnom prípade nijakým spôsobom nezasiahne do práva na ochranu osobnosti žiadnej z dotknutých osôb.

Taktiež spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe nášho oprávneného záujmu na prípadnom uplatňovaní, či bránení našich práv v prípadnom spore, ak takýto v budúcnosti vznikne (niekedy sa mu žiaľ nedá vyhnúť).

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať.

ODKIAĽ ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje sú nám zverené priamo našimi klientami, t.j. objednávateľmi našich služieb. Pokiaľ je klientom právnická osoba (spoločnosť), táto právnická osoba nám zveruje osobné údaje členov svojich štatutárnych orgánov (napr. konateľov), iných oprávnených osôb alebo svojich zamestnancov, pokiaľ sú poskytnuté služby takýmto zamestnancom. Tieto osobné údaje sú nám zverené vždy v rozsahu bežných osobných údajov (napr. meno, priezvisko, bydlisko, a pod.), nevyhnutnom na poskytnutie služieb.

AKO DLHO SA SPRACÚVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, primárne po dobu trvania zmluvy. Po ukončení zmluvy archivujeme osobné údaje po dobu stanovenú zákonom (najmä zákonom o účtovníctve), resp. na dobu 3 rokov po ukončení zmluvy, čo predstavuje premlčaciu dobu prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy. Osobné údaje spracúvané za účelom propagácie sú spracúvané najviac po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na propagácii našej činnosti.

KTO ĎALŠÍ MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Ďalšími subjektami, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, sú naši sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje len na základe nášho poverenia, našich pokynov a v našom mene. Týmto sprostredkovateľom sú najmä obchodní partneri, ktorí nám poskytujú účtovné a daňové služby, a taktiež subjekt, ktorý bude prevádzkovateľom našich webových stránok.

SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZASIELANÉ MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE?

Odpoveď znie nie, žiadne údaje mimo Európskej únie neposielame, s jednou výnimkou:

  • pre komunikáciu s klientami môžeme využívať aj freemailové služby, napr. Gmail prevádzkovaný spoločnosťou Google LLC, ktorá má servre aj v USA;

Táto spoločnosť je súčasťou tzv. EU – US Privacy Shield (Rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti o tom, že zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov).

Zoznam spoločností spadajúcich pod EU – US Privacy Shield je dostupný na webovej stránke  www.privacyshield.gov/list.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Máte aj ďalšie práva:

  1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k spracúvaným osobným údajom,
  2. právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných údajov,
  3. právo na obmedzenie spracúvania,
  4. právo na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
  5. právo na výmaz osobných údajov,
  6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu.

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu (ďalej len „dozorný orgán“). Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.

Svoje práva vyššie si môžete uplatniť:

  1. e-mailom na e-mailovej adrese: ivanbrutenic@gmail.com resp marek.brutenic@gmail.com,
  2. poštou na poštovej adrese: Mgr. Ivan Brutenič – HYDROSAN, Raketová 6, 821 02 Bratislava alebo Mgr. Marek Brutenič, Raketová 6, 821 02 Bratislava.

Tieto Zásady sú účinné od 25.05.2018 a platia aj pre dotknuté osoby, ktorých osobné údaje boli spracúvané pred týmto dátumom.