Každá lokalita je svojim spôsobom unikátna a k vybudovaniu funkčnej a bezproblémovej studne je potrebné poznať zákonitosti pohybu podzemnej vody a vzťah čerpania k danému prostrediu. Taktiež sú potrebné poznatky z oblasti hydrochémie, hydrauliky a čerpacej techniky.

V zmysle platnej legislatívy spadá budovanie studní pod hydrogeologický prieskum. Prítomnosť hydrogeológa zaručuje odbornosť a minimalizuje riziko neúspechu.

Hydrogeológ navrhne umiestnenie, hĺbku a konštrukciu studne vzhľadom na požiadavky objednávateľa ohľadom množstva a kvality podzemnej vody. Zabezpečí dokumentáciu studne, ktorá je následne vyžadovaná úradmi ako nevyhnutný podklad pre legalizáciu odberu podzemnej vody zo studne.

Zabezpečujeme realizáciu zdrojov úžitkovej aj pitnej vody, požiarnych studní, studní pre tepelné čerpadlá, monitorovacích vrtov, vrátane hydrogeologickej správy, prečistenia, otestovania studne čerpacou skúškou aj s návrhom vhodnej čerpacej techniky.

V prípade budovania zdroja pitnej vody zabezpečujeme kvalitatívny rozbor, ako aj návrh ochranných pásiem vodného zdroja potrebný pre kolaudáciu.