Prečistenie studne po jej vybudovaní a následná čerpacia skúška sú rovnako dôležité, ako samotné vybudovanie studne. Ich zanedbanie je najčastejšou chybou pri využívaní studní, ktorá často vedie k opakovanému poškodzovaniu čerpacej techniky, ako aj znehodnocovaniu samotných studní.

Výsledkom odborného otestovania studne je jej prečistenie a návrh, akým spôsobom a akým typom čerpadla (výkon, prietok, tlak, hĺbka umiestnenia, riadenie) vodu zo studne odoberať. Navrhneme ochranu studne vhodným typom šachty, predovšetkým spôsobom jej osadenia.

Tento zásah je vhodný pri nových, pieskujúcich a zanesených studniach, pri zvýšení odberu vody silnejším čerpadlom v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, pri kalení čerpanej vody a pri podozrení na zmenu kvality.

Pri každom osadení čerpadla do studne, o ktorej nemáte túto informáciu, riskujete poškodenie čerpadla a znehodnotenie studne.  

Pre odbery podzemnej vody presahujúce 1 250 m3 mesačne, alebo 15 000 m3 ročne vykonávame v zmysle platnej legislatívy dlhodobé čerpacie skúšky a vypracovanie záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd, potrebnú pre schválenie komisiou pre klasifikáciu zásob pri MŽP SR.

Na studniach využívajúcich podzemnú vodu pre systém tepelného čerpadla vykonávame kontrolu, servis a regeneráciu v prípadoch zhoršenia prítokových a odtokových parametrov studní vplyvom dlhodobého využívania.