Hydrogeologický posudok je odborné posúdenie konkrétnej lokality hydrogeológom, ktorý má prehľad v geologických štruktúrach a ich vzťahu k podzemnej vode. Každá lokalita je svojim spôsobom unikátna a k posúdeniu vplyvu stavieb, čerpania a vsakovania podzemnej vody je potrebné poznať zákonitosti jej pohybu vo vzťahu ku danému prostrediu.

Výsledkom posudzovania hydrogeológom môže byť zodpovedanie otázok o vhodnosti a spôsobe  využitia podzemnej vody, budovaní studní, ich konštrukcie, hĺbky, umiestnení v rámci pozemku, vzťahov k okoliu, ako aj otázky kvality a ochrany podzemnej vody.

Taktiež spracovávame návrhy a výpočty na odvádzanie dažďovej vody do vsakov.

Posudky spracovávame v rámci celej Slovenskej republiky.

Hydrogeologický posudok pre infiltráciu dažďovej vody

Pre vypracovania posudku potrebujeme:

  • Informáciu o charaktere a rozmeroch odvodňovaných plôch
  • Kópiu listu vlastníctva 

Výsledkom posudku je kompletný návrh vhodného vsakovacieho zariadenia vo vzťahu k danému geologickému prostrediu.  

Hydrogeologický posudok pre infiltráciu vody z ČOV

Posudok zahŕňa zhodnotenie vhodnosti danej lokality na umiestnenie domácej ČOV.

Pre vypracovania posudku potrebujeme:

  • Výrobcu a typ ČOV
  • Kópiu listu vlastníctva 
  • Náčrt (situáciu) umiestnenia ČOV na pozemku

Hydrogeologický posudok pre legalizáciu studne

V zmysle platnej legislatívy spadá budovanie studní pod hydrogeologický prieskum. Prítomnosť hydrogeológa zaručuje odbornosť a minimalizuje riziko neúspechu. Dokumentácia z vŕtania studne je následne vyžadovaná úradmi ako nevyhnutný podklad pre legalizáciu odberu podzemnej vody zo studne.

Ponúkame hydrogeologický posudok potrebný pre vodoprávne konanie aj v prípade legalizovania staršej jestvujúcej studne, ktorá bola vybudovaná bez dokumentácie.  Na takejto studni zabezpečíme jej odborné otestovanie, prečistenie a uvedenie do prevádzky aj s návrhom vhodnej čerpacej techniky.